பாவாணர் திரட்டித் தந்த புதையல் !

ஞாயிறு, 18 டிசம்பர், 2022

ம...வரிசைச் சொற்கள் (துளி 20)

 

மக + கள் =மக்கள். ---------------------=(வே.சொ..140)

மகன் ----------------------------------------------------= புறம்.254,

மகார் (மக்கள்) -------------------------= புறம்.291, சிறு.56, 

மகார் (மக்கள்) -----------------= மலை.217, 236, 253, 339,

மகார்( SONS) -------------------------------------=(..பக்.04)

மகிழிருக்கை (SOFA) ------------------= புறம்.29,மது.443,

மகிழ்ச்சி (ஜாலி, குஷி)---------------= (சொ...பக்.82)

மங்கைபங்கன்= (அர்த்தநாரீஸ்வரன்)----------= (..பக்.101)

மஞ்சண்மை (YELLOW)------------= (சொ...பக்.16)

மணிக்கலன் (BOTTLE) = புறம்.397,குறு.193,பதிற்.30:2,

மண்டகம்மண்டபம் -------------------=(வே.சொ..134)

மண்டி (வெல்ல மண்டி) -----------------=(வே.சொ..141)

மண்டையேந்தி= கபாலி ---------------------=(..பக்.83)

மண்ணுலகம் (பூலோகம்_-------------------= (..பக்.66)

மதவலி (HEAVY DUTY) -------= புறம்.80, திருமு.232., 275.

மதாணி (NECKLACE) ---------------------------------= மது.461.

மதுகை (COURAGE)-----------------------------------= புறம். 74

மயக்கம்= (மாயை)------------------------------- =(.மபக்.45)

மயிர்குறை கருவி -----------------------------------=பொரு.29,

மரபிணை மொழி (IDIOM) ---------------(வே.சொ..289)

மருத்துவர் (DOCTOR) ;----கலி.17:19, 137:25, புறம்.173:11,

மருமம் ------------------------------------------=(வே.சொ..278)

மருளாளி= தெய்வமேறி ஆடுபவர்-------=(..பக்.35)

மருளாளி------------------------------------= (சொ...பக்.11)

மலைஞாலம் = மலையாளம் (சூடா.உரை.இளஞ்.பக்.52)

மலைமகள்= பார்வதி --------------------------=(..பக்.85)

மழித்தலை(மொட்டை) ----------------------= புறம்.261, 280

மறவனப்பு (இதிகாசம்) ----------------------=(..பக்.109)

மறுகு (SHORT STREET)-----------------------= (சிலப்:2:14:114)

மறுகு ( வீதி)-----------------------------------------= (..பக்.116)

மறைமுடிபு (வேதாந்தம் )----------------------=(..பக்.176)

மனைத் தெய்வம் (வாஸ்து புருஷன்) -----=(..பக்.110)

மனைவி ----------------------------------------------------= புறம்.250.

மாடம் ----------------------= புறம்.32, 33, 373, பரி.10:41, 10:45

மாணவகர்= சீடர் ---------------------------------=(..பக்.117)

மாணவம்= பிரமசரியம் ------------------------=(..பக்.88)

மாணாக்கன் (சீடன்)-------------------------------------= குறு.33.

மாணி = BACHEOR ----------------------------=(சிலப்:2:13;99)

மாதம் (மாசம்-வடமொழி) ---------------------=(.மபக்.150)

மாத்திரை= METER -----------------------------------(..பக்.02)

மாந்தநூல் = Anthropology --------------(முகவுரை த,ம,பக்.)

மாலிடங்கொண்டான்= சங்கரநாராயணன்=(..பக்.101)

மாலியம் = வைணவம் --------------------------=(..பக்.44)

மாலை= மாலா-------------------------------------= (..பக்.150)

மாவலி= (மகாபலி-வடமொழி)-------------- (..பக்.82)

மாழை (உலோகம்) --------------------------=(வே.சொ..191

மாழை (உலோகம்) (METAL)---------------=(வே.சொ..217)

மானிபம்= (மானியம்-வடமொழி)-----------= (..பக்.45)

மிசை (EAT) ------------------------------------------------= சிறு.139.

மீன் (STAR) -------------------=புறம்.13, 21, 24, 25, 109, 270, 

மீன் (STAR )-----------=புறம்.302, 367, 396, 399, பரி.16:36, 

மீன் (STAR ) -----------------=குறு.44.திருமு.169, சிறு.219, 

மீன் (STAR )-----=பெரு.477, மது.111, கலி.103:13, 121:20.

முகவை (CUP) -------------------------------------------= புறம்.370

முகைப்பருவத்தர் (TEEN AGER)----------------- = பரி.10:19,

முகைப்பருவம் ------------------------= (TEEN AGE) பரி.10:19.

முக்காடு (முகக்கூடு) ----------------------=(வே.சொ..163)

முக்காற் சிறு தேர் (நடைவண்டி) --------------= பட்.25,

முடப்பனை (அனுஷம் மீன்) --------------------= புறம்.229.

முண்டகம் (தாமரை) ---------------------=(வே.சொ..185)

முண்மணி, கண்மணி (உருத்திராக்கம்) -=(வே.சொ..173)

முதனிலை= பிரகிருதி----------------------=(த.ம.பக்.103)

முதியர் ---------------------------------------= புறம்.254,பெரு.268,

முத்திருமேனி-------------------= திருமூர்த்தி (த.ம.பக்.101)

மும்முரம்----------------------------------= தீவிரம் (த.ம.பக்.181)

முருகு-------------------------------------- = இளமை (த.ம.பக்.29)

முழுத்தம் ----=(முகூர்த்தம்). (சூடா.உரை.இளஞ்.பக்.81)

முளை மந்திரம்-------------= ஓம் (ஓங்காரம்) (த.ம.பக்.77)

முறுக்காணி (SCREW) -----------------------=(வே.சொ..270)

முற்காப்பு----------------------= PRECAUTION  (த.ம.பக்.08)

முற்று வினை, எச்ச வினை-----------=(சொ...பக்.37)

முடிந்த வினை, முடியாத வினை --=(சொ...பக்.37)

முனைவர் --------------------------------------------------= பரி.1:33,

முன்றில் (PORTICO) ---= புறம்.129, 170, 247, 316, 317, 319,

முன்றில் (PORTICO) =புறம்.320, 325, 328, 388, குறு.41. 46. 53.

முன்றில் (PORTICO) --=பெரு.96, 152, 265, பட்.83, கலி.39:33,

முன்னொட்டு----------------------------= PREFIX (த.ம.பக்.05)

மூடப்பெறுவது மூடை.=(சூடா.உரை.இளஞ்.பக்.122)

மூடை --------------= புறம்.343, 393, பொரு.245, பட்.137, 186,

மூதாளர் (முதியோர்) (SENIOR Citizen) = புறம்.243. முல்.54

மெய்பொருள்------------------------= தத்துவம் (த.ம.பக்.47)

மெய்ப்புத் திருத்துதல் (PROOF READING) =(த.ம.பக்.02)

மெய்ப்பை (SHERVNI) ----------------------------------=முல்.60,

மெய்ப்பை (SHIRT) --= பக் 83,84, சங்.கால.தமி.வாழ்வு

மெய்ப்பொருள் (தத்துவம்)------------= (வே.சொ..215)

மெய்ம்மை (வாஸ்தவம்)----------= (சொ...பக்.82

மெழுகு (WAX) ------------------------------------------=புறம்.103.

மேதகு (HONOURABLE) -------------------------------= மது.565,

மேய்புலம் (PASTURAGE)-----------------------------=மது.303,

மேலாவு (மேலதிகாரிகள்)-----= (சொ...பக்.81)

மேழம்= மேஷம் ---------------------------------=த.ம.பக்.150)

மேற்கு, கிழக்குகாரணப் பெயர்= (சொ...பக்.18)

மேற்பார்வலர்-------------------= SUPERVISOR (த.ம.பக்.45)

மைந்தர் (SON)=புறம். 221, 271, 290, 373, பரி.8:122, 10:108,

மைந்தர் (SON) --------------------------=பரி.19:73, திருமு.264.

மைம்மீன் (SATURN) ---------------------------------= புறம்.117

---------------------------------------------------------------------------------------

குறுக்க விளக்கம்:

சொ.ஆ.க = சொல்லாராய்சிக் காட்டுரைகள் (பாவாணர்)

வே.சொ.க = வேர்ச் சொற் கட்டுரைகள் (பாவாணர்)

த.ம = தமிழர் மதம் நூல் (பாவாணர்)

அகராதி = தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி

ச.கா.த.வா=  சங்க காலத் தமிழர் வாழ்வு நூல்

குறி = குறிஞ்சிப்பாட்டு

குறு = குறுந்தொகை

சிலப் = சிலப்பதிகாரம்.

சிறு = சிறுபாணாற்றுப்படை

தொல் = தொல்காப்பியம்

நற் = நற்றிணை

நெடு = நெடுநல்வாடை

பட்டி = பட்டினப்பாலை

பதி = பதிற்றுப்பத்து

பரி = பரிபாடல்

புறம் = புறநானூறு

பெரு = பெரும்பாணாற்றுப்படை

பொரு = பொருநராற்றுப்படை.

மது = மதுரைக்காஞ்சி.

மலை = மலைபடுகடாம்

முரு = திருமுருகாற்றுப்படை

முல் = முல்லைப்பாட்டு.

------------------------------------------------------------------------------------

ஆக்கம் + இடுகை,

வை.வேதரெத்தினம்,

(maraimani2021@gmail.com)

ஆட்சியர்,

“பாவாணர் தமிழ்” வலைப்பூ,

[திருவள்ளுவராண்டு: 2053, சிலை (மார்கழி) 03]

{18-12-2022}

------------------------------------------------------------------------------------

 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக