பாவாணர் திரட்டித் தந்த புதையல் !

ஞாயிறு, 4 டிசம்பர், 2022

ச... வரிசைச் சொற்கள் (துளி 15)

   சகடம் (CART) ---------------------------=குறு.165. அக. 136:5, 301:7.

சகடம்=வண்டி----------------------------------------=(வே.சொ..240)

சகர தகரம் (ஒன்றுக்கொன்று போலியாக வரும்)------.(வே.சொ..97)

சக்கரம் (WHEEL)---------------------------------= (வே.சொ..68, 75)

சக்கரம் --------------------------------------------------=(வே.சொ..239)

சக்கரை (சருக்கரை) ----------------------------=(வே.சொ..239)

சங்கரன் (நன்மை செய்பவன்)-------------------= (..பக்.74)

சடை (திருவாதிரை) ----------------------------------------= பரி.11:2.

சதுக்கம் (4 தெருக்கள் கூடுமிடம்)= (சொ...பக்.50)

சதுக்கம் (SQUARE)---------------------------- = சில.புகா.இந்.134)

சதுக்கம் (SQUARE) ---------------------------= திருமு.225. நற்.319.

சதுக்கம் (SQUARE)---------------------------------=(சிலப்:2:14:113)

சமைத்தல் (ஆக்குதல்)-----------------------= (வே.சொ..05)

சம்பு + அளம்சம்பளம்--------------------= (சொ...பக்.22)

சம்மட்டி (SLEDGE HAMMER) ------------------=(வே.சொ..179)

சயனம் ( படுக்கை)----------------------------------= (..பக்.152)

சரக்கு (காய்ந்த பண்டம்) ------------------=(வே.சொ..213)

சருகு (காய்ந்த இலை) --------------------------=(வே.சொ..213)

சருக்கம் (வட்டம்) (நூற்பிரிவு) ---------------=(வே.சொ..239)

சருவம்  (மேல் நோக்கிச் சரிவாக உள்ள கலம்)--(வே.சொ..238)

சலம் (WATER) ---------------------------------------------------=மது.112.

சலனம் (அசைவு) -----------------------------------=(வே.சொ..72)

சா (சாவு)=செத்தல் -------------------------------=(வே.சொ..234)

சாகாடு (CART) ----------------------------------------------=அக.140:12.    

சாடி (JAR) -------------------------= புற.258:9, பெரு.280, நற்.295.

சாடை (ஜாடை) (சாயல்)-------------------------(வே.சொ..231)

சாட்டுதல் (கடமையை குற்றத்தை பிறரிடம் சார்த்துதல்) வே.சொ..235)

சாணைக்கல் (Grinding Stone) -----------------=(வே.சொ..231)

சாதி (CASTE) ------------------------------------------------= பெரு.229.

சாயல் (PATTERN) -----------------------------------------------= சிறு.16.

சாயல் மாயலாய் (சாடை மாடையாய்)---(வே.சொ..233)

சாயல் (PATTERN )---------------------------------------=(..பக்.152)

சாயுங்காலம்(சாயுந்தரம்)(எற்பாடு)-----(வே.சொ..233)

சாய்கடை(சாக்கடை(வாட்டமாகவுள்ள அங்கணம்) (வே.சொ..232)

சாய்மணை (EASY CHAIR ) ---------------------------= அகரமுதலி

சாரம்/சாரி/சாரல் ----------------------------------=(வே.சொ..235)

சார்ச்சி வழக்கு = உபசார வழக்கு-------=(வே.சொ..234)

சார்ப்பு = சாய்ப்புக் கூரை(Pent-House--------=(வே.சொ..234)

சாலகம் (அங்கணம்) ------------------------------=(வே.சொ..232)

சாலினி (தெய்வமேறி ஆடும் பெண்)------------= (..பக்.35)

சான்றியக்கூடு (WITNESS BOX) -------------=(வே.சொ..163)

சிதடன் (BLIND MAN) ----------------------------------------=புறம்.73:7.

சித்திரம் (ஓவியம்-----------------------------------=(வே.சொ..112)

சிந்தை + மணி = சிந்தாமணி.(சூடா.உரை.இளஞ்.பக்.123)

சிமையம் (PEAK) -------------------------------------------= பெரு.429.

சிவமாலன் (சங்கரநாராயணன்)-----------------= (..பக்77)

சிவமால் (சங்கரநாராயணன்)-------------------= (..பக்.116)

சிவலை (செந்நிறக்காளை)-------------------= (வே.சொ..223)

சிவனியம் (சிவ மதம் (சைவர்) )----------------=(..பக்.48)

சிவனே போற்றி (நமசிவாய)------------------------= (..பக்.93)

சிவை (உமையம்மை) ----------------------------=(வே.சொ..223)

சிவை கந்தர் சேர்ந்தான்(சோமாஸ்கந்த)-----.( ..பக்.101)

சிறப்பு (விசேஷம் )------------------------------------=(..பக்.183)

சிறுவன் --------------------------------------------------------= குறு.45.

சிற்றடிசில் (TIFFIN)  ----------------------------------= பரி.10:105.

சிற்றம்பலம் ( சிதம்பரம்)--------------------------=(..பக்.42)

சீமான் (ஸ்ரீமான்)---------------------------------= (வே.சொ..264)

சீரை –சீலை – சேலை -----------------------=(சொ...பக்.19)

சீறூர் (சிறுமை + ஊர் = சீறூர்)(VILLAGE)------- = பெரு,191.

சுக்கிற் புறணி நஞ்சு-----------------------------= (வே.சொ..90)

சுக்கு (காய்ந்த இஞ்சி) --------------------------=(வே.சொ..211)

சுடல் (எரிந்து கரிந்த திரிமுனை)---------=(வே.சொ..210)

சுடுமூஞ்சி (சினக்கருத்து) --------------------=(வே.சொ..213)

சுட்கம் = கஞ்சத்தனம் ----------------------------=(வே.சொ..214)

சுட்டித்தனம் (குறும்புத்தனம்) ---------------=(வே.சொ..230)

சுணக்கம் (காலத்தாழ்வு)----------------------= (வே.சொ..214)

சுணங்கறை (MATING ROOM)(புணர்ச்சியறை)பரி.9:20-22.

சுணங்கு (MATING)உடலுறவு கொள்------------------ = சிறு.24

சுணை (சாணை) --------------------------------=(வே.சொ..205)

சுண்ணம் (நறுமணப்பொடி) ----------------=(வே.சொ..211)

சுதை (சுண்ணாம்புச் சாந்து)-------------- (வே.சொ..248)

சுதை ------------------------------------------------------------= புறம்.378.

சுத்தி (சிறு சம்மட்டி)-----------------------------= (வே.சொ..208)

சுப்பல் தட்டுவடிதட்டு) ------------------------=(வே.சொ..212)

சுப்பிரமணியன் (பிராமணருக்கு நல்லவன்)-------- (..பக்80)

சும்மா (மடிமையாக)----------------------------= (வே.சொ..215)

சுரங்கம் = நிலவறை ----------------------------=(வே.சொ..245)

சுரசுரப்பு (முள்முள்ளாய் / கரடுமுரடாய்)  ------(வே.சொ..206)

சுரணை (குத்தும் மானவுணர்ச்சி)-------= (வே.சொ..206)

சுரப்பு (ஊறுகை)-----------------------------------= (வே.சொ..245)

சுரம் (காய்ச்சல்) ------------------------------------=(வே.சொ..212)

சுரம் (தமிழ்) (காய்ச்சல் )(FEVER)----------------= (..பக்.25)

சுரியூசி=ஏட்டில் துளையிடுங் கருவி------(வே.சொ..246)

சுருங்கு(சாய்கடை) (GUTTER) ----------------=(வே.சொ..246)

சுருங்கை= UNDER-PASS---------------------------=(சிலப்:2:14:65)

சுருவம் (நெய்த் துடுப்பு) -----------------------=(வே.சொ..246)

சுருள் = திருமணப்பரிசு------------------------=(வே.சொ..237)

சுரை (NUT) -------------------------------------------=(வே.சொ..247)

சுலவு (சுற்றுதல்) (WINDING)------------------=(வே.சொ..225)

சுலவுப் பொறி (Winding Machine)----------= (வே.சொ..225)

சுவடி விளக்கம் ------------------=(சூடா.உரை.இளஞ்.பக்.100)

சுவடிப்பு (ஜோடிப்பு) ----------------------------=(வே.சொ..288)

சுவரொட்டி விளக்கு.------------------------= (சொ...பக்.78)

சுழி =சுன்னம் )--------------------------------------=(வே.சொ..228)

சுழியம் (சுசியம்) (இனிப்புருண்டைப் பலகாரம்)-(வே.சொ..228)

சுளகு (வட்டமான முறம்) -------------------------- = புறம்.321

சுளகு(வளைத்துப் பின்னும் புடைப்புத் தட்டு )----------- (வே.சொ..227)

சுளிக்கு (கூர்மையான முனையுள்ள கைக்கோல்) (வே.சொ..205)

சுளித்தல்(வெறுத்தல்)-----------------------= (வே.சொ..213)

சுளுக்கு (நரம்பு பிசகுதல்)-----------------=(வே.சொ..227)

சுளுந்து (தீப்பந்தம்)--------------------------=(வே.சொ..208)

சுள்ளாணி (முள் போன்ற சிறிய ஆணி)--------= (வே.சொ..205)

சுள்ளி (வெயிலில் காய்ந்த சிறு கொம்பு)------- =(வே.சொ..209)

சுறவம்(Shark) -------------------------------------=(வே.சொ..208)

சுறுதி (விரைவு)(EXPRESS)-------------------= (வே.சொ..207)

சுறுக்கு(குத்துதற் குறிப்பு) -----------------=(வே.சொ..207)

சுனை  (நீர் ஊறும் சிறு குளம்)------------=(வே.சொ..244)

சுன்னையம் (சூனிய)-----------------------------= (..பக்.182)

சூடகம் (வளையல்)---------------------------=- (வே.சொ..230)

சூடகம் (BRACELET)-------------------------------= (சிலப்.;2:12:11)

சூடன் (கர்ப்பூரம்) -------------------------------=(வே.சொ..210)

சூடு (விலையேற்றம்) --------------------------=(வே.சொ..210)

சூந்து கட்டியிழுத்தல்-----------------------= (சொ...பக்.26)

சூந்து (உருவ பொம்மை)---------------------------=(..பக்.32)

சூரல் = சுழித்தடிக்கை -------------------------=(வே.சொ..242)

சூரியன் – தமிழ்ச்சொல்லே. --(சூடா.உரை.இளஞ்.பக்.73)

சூர்ப்பம் = வளைந்த முறம்-------------------= (வே.சொ..242)

சூலக்கல் (சூலமிட்ட எல்லைக்கல்) ----=வே.சொ..204)

சூலம் (முக்கவர் வேல் )----------------------=(வே.சொ..204)

சூழ்ச்சி (மதித்திறமை) ---------------------=(வே.சொ..229)

சூளை (காளவாய்) ----------------------------=(வே.சொ..208)

சூறாவளி = சூறைக்காற்று--------------= (வே.சொ..243)

சூன் (இரு வீட்டுச் சுவர்களுக்கு இடைப்பட்ட சந்து)(வே.சொ..244)

சூன் (வளைவு)----------------------------------=(வே.சொ..226)

செக்கு (எண்ணெய் ஆட்டும் பேருரல்)(வே.சொ..240)

செங்களம் (CHESS) ---------------------------------------= புறம்.278

செங்கால் (PARALLEL SHANK) --------------------== பெரு.439.

செடிமம் (PLANT) = பக்.38.சூடாமணி நிகண்டு (இளஞ்)

செடிமம் =தாவரம்.-----------= (சூடா.உரை.இளஞ்.பக்.38)

செட்டு –செட்டி -----------------------------------=(வே.சொ..217)

செந்தில் (திருச்செந்தூர்)-----------------------------= புறம்.55

செந்தூக்கு (LIFT) ------------------------------=(வே.சொ..219)

செம்பியன் (சோழன்)----------------------= புறம்.37, சிறு.82.

செம்மல் (REVERED PERSON) -------------=(வே.சொ..220)

செய்குறி (MODEL) -----------------------------------------= பரி.2:15

செருப்பு (காலணி) :------------------- புறம்.257:1, அக.129:13.

செலவு (அயனம்) (உத்தராயனம்)------------=(..பக்.05)

செவிடு (கன்னம்) ------------------------------=(வே.சொ..223)

செவியுறை (Advice)-------------------------------=(வே.சொ..41)

செவியுறை (காது மருந்து) -----------------=(வே.சொ..41)

செழியன் (பாண்டியன்)--------------------------------= புறம்.79.

செற்றை (செத்தை) ------------------------------------= பெரு.149.

சென்னி (சோழன்)---------------------------------------- = புறம்.6

சேந்து + இல் = செந்தில் (திருச்செந்தூர்) -----(வே.சொ..225)

சேந்து + இல்செந்தில் --------------------------=(..பக்.39)

சேந்து + ஊர் = செந்தூர் (திருச்செந்தூர்) (..பக்.39)

சேந்து + ஊர் = செந்தூர்--------------------=(வே.சொ..225)

சேம அச்சு (SPARE AXLE) -----------------------------= புறம் 102.

சேமச் செப்பு (THERMOS FLASK)--------------------= குறு. 277.

சேரலன் – சேரலம்-கேரளம் --------------=(வே.சொ..236)

சேரலாதன் (சேரன்) --------------------------------------= புறம்.8

சொக்கன்சுந்தரன்) (----------------------------= (..பக்.84)

சொத்தை (பூச்சியரித்த பல்)-----------= (வே.சொ..248)

சொரிதல் (உள்ளிருந்து விழுதல் )---= (வே.சொ..249)

சொலவடைவசனம்----------------------=(..பக்.120, 177)

சொலவம்சுலோகம்---------------------------= (..பக்.111)

சொலித்தல் (சுவாலித்தல்) ---------------=(வே.சொ..58)

சொலித்தல் = உரித்தல் -------------------=(வே.சொ..248)

சொலிப்பு (GLITTER) ----------------------------------= சிறு.236.

சொன்னூல்  = (Etymology) (முகவுரை)--------------=

சோடு (செருப்பு)--------------------------= (சொ...பக்.44)

சோம்பேறி (கன்னடம்.சோமாறி) ----(வே.சொ..214)

சோலி (கவனிக்க வேண்டிய சொந்த வேலை ) --=(சொ...பக்.53)

சோளி (இரப்போன் பெரும் பை) ---=(வே.சொ..249)

சோறு (RICE) -----= புறம்.20, 220, 235, 250, 261, 395, 396, 399.

சோறு (RICE) -----------------=பொரு.02, முல்.72, பட்.44,262.

சோனை (விடாப் பெரும் பெயல்) --=(வே.சொ..244)

--------------------------------------------------------------------------------------

குறுக்க விளக்கம்:

சொ.ஆ.க = சொல்லாராய்சிக் காட்டுரைகள் (பாவாணர்)

வே.சொ.க = வேர்ச் சொற் கட்டுரைகள் (பாவாணர்)

த.ம = தமிழர் மதம் நூல் (பாவாணர்)

அகராதி = தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி

ச.கா.த.வா=  சங்க காலத் தமிழர் வாழ்வு நூல்

குறி = குறிஞ்சிப்பாட்டு

குறு = குறுந்தொகை

சிலப் = சிலப்பதிகாரம்.

சிறு = சிறுபாணாற்றுப்படை

தொல் = தொல்காப்பியம்

நற் = நற்றிணை

நெடு = நெடுநல்வாடை

பட்டி = பட்டினப்பாலை

பதி = பதிற்றுப்பத்து

பரி = பரிபாடல்

புறம் = புறநானூறு

பெரு = பெரும்பாணாற்றுப்படை

பொரு = பொருநராற்றுப்படை.

மது = மதுரைக்காஞ்சி.

மலை = மலைபடுகடாம்

முரு = திருமுருகாற்றுப்படை

முல் = முல்லைப்பாட்டு.

-------------------------------------------------------------------------------------

ஆக்கம் + இடுகை,

வை.வேதரெத்தினம்,

(maraimani2021@gmail.com)

ஆட்சியர்,

“பாவாணர் தமிழ்” வலைப்பூ,

[திருவள்ளுவராண்டு: 2053, நளி (கார்த்திகை) 18]

{04-12-2022}

------------------------------------------------------------------------------------

 

 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக