பாவாணர் திரட்டித் தந்த புதையல் !

புதன், 16 நவம்பர், 2022

இ...வரிசைச் சொற்கள் - (துளி 03)

   இசை (FAME) X வசை (LAMPOON)------------ = புறம்359.

இடவகன் (ஸ்தானீகன்)-------------------= (..பக்.115)

இடுதேளிடுதல் (கலங்கடித்தல்)--------= (சொ...பக்.12)

இடுமுட் புரிசை (POINTED GRILLED COMPOUND )  = முல்.27.

இடுமுள் (BARBED WIRE)-------------------------= புறம்.197.

இடுமுள் வேலி (BARBED WIRE FENCING)-----  = பெரு.154,

இடுமுள்வேலி, வாழ்முள்வேலி----------= (சொ...பக்.73)

இடும்பைத் தீர்வு = TROUBLE SHOOTING (பொருநர்.வரி.67)

இடைகழி (அறையிடை குறு வழி)------------ = பட்.144,

இடையாட்டம் = விஷயம்-------------= (வே.சொ..263)

இட்டிமை (ஒடுக்கம்)---------------------= (வே.சொ..80)

இணையணை (SOFA) -------------------------= நெடு.133,

இணையணை (Sofa)--------------------= (வே.சொ..25)

இண்டு (சிறு இடைவெளி)-------------= (வே.சொ..80)

இந்திய வாரி( INDIAN OCEAN)-------------= (..பக்.33)

இயம் (இசைக்கருவி) ---------= புறம்.400, மது.304, 363,

இயவர் ( கருவி இசைப்பவர்) = மது.304, நற்.113:10,. ஐங்.215, பதி.17:7,

இரட்டியார், கம்பளர், தீயார், ஈழவர், ஒட்டர்--= (சொ...பக்.27)

இரதி ----------------------------------------------= பரி.19:48

இரப்பெடுத்தோன்--------= பிச்சாடனன் (..பக்.83)

இராகி (கேழ்வரகு)--------------- ------= (வே.சொ..60)

இராமன் (RAMAN)--------------- : அக.70:15, புறம்.378:18,

   இருகரையன் (இருமனத்தன்)-----------= (சொ...பக்.12

இருதலை மணியன் (பகை, நட்பு இருவரிடமும் அண்டுதல்)--= (சொ...பக்.12)

இருமை------------------------ = துவைதம் (..பக்.107)

இரும்பு --------------------------------------------= நெடு.42,

இருள்மதி (அமாவாசை)----------------------= பரி.11:37,

இலக்கணக் குறியீடு ----------------------=(சொ...பக்.34)

இலங்கம்--------------------------- = லிங்கம் (..பக்.40)

இலங்கை -------------------------------------= சிறு.119, 120,

இலஞ்சி (POND)------------ :நற். 160:8, குறு.91:2, புற.37:10,

இலைப்புரை கிளைத்தல் (துருவிப் பார்த்தல்)=(சொ...பக்.12

இல்லம் (HOUSE) ---------------------:அக. 364:7, பரி..11:44,

இல்லியம்--------------- = நாஸ்திகம் (ATHEISM)(பக்.196)

இல்வாழ்க்கை------------- = கிருகஸ்தம் (..பக்.173)

இளந்தாரி = (இளைஞன்)-------------------- ( அகராதி )

இளையர் (JUNIOR)  = புறம்.254, 263, பரி.6:27, 6:38, 10:19,

இளையர் (JUNIOR)  = புறம்.254, 263, பரி.6:27, பெரு.268,

இறு > இற > இறப்பு ------------------------=(சொ...பக்.33)

இன்மம்---------------------------= சூனியம் (..பக்.182)

இன்னியம் (இசைக்கருவி) -----= புறம்.153.,திருமு.240.,

இன்னியம் (இசைக்கருவி)= மது.612, குறி.193, பதி.26:3,

இன்னியம் பட்டியல் ---------------------------= புறம் 153,

இன்னியம்----------------- = இசைக் கருவி (..பக்.45)

--------------------------------------------------------------------------------

குறுக்க விளக்கம்:

சொ.ஆ.க = சொல்லாராய்சிக் காட்டுரைகள் (பாவாணர்)

வே.சொ.க = வேர்ச் சொற் கட்டுரைகள் (பாவாணர்)

த.ம = தமிழர் மதம் நூல் (பாவாணர்)

அகராதி = தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி

ச.கா.த.வா=  சங்க காலத் தமிழர் வாழ்வு நூல்

குறி = குறிஞ்சிப்பாட்டு

குறு = குறுந்தொகை

சிலப் = சிலப்பதிகாரம்.

சிறு = சிறுபாணாற்றுப்படை

தொல் = தொல்காப்பியம்

நற் = நற்றிணை

நெடு = நெடுநல்வாடை

பட்டி = பட்டினப்பாலை

பதி = பதிற்றுப்பத்து

பரி = பரிபாடல்

புறம் = புறநானூறு

பெரு = பெரும்பாணாற்றுப்படை

பொரு = பொருநராற்றுப்படை.

மது = மதுரைக்காஞ்சி.

மலை = மலைபடுகடாம்

முரு = திருமுருகாற்றுப்படை

முல் = முல்லைப்பாட்டு

-------------------------------------------------------------------------------------

ஆக்கம் + இடுகை,

வை.வேதரெத்தினம்,

(maraimani2021@gmail.com)

ஆட்சியர்,

“பாவாணர் தமிழ்” வலைப்பூ,

[திருவள்ளுவராண்டு: 2053, துலை (ஐப்பசி) 30]

{16-11-2022}

-------------------------------------------------------------------------------------


ஆ...வரிசைச் சொற்கள் - (துளி 02)

   ஆங்கிலம் தோற்றம்.கி.பி.600.----------= (சூ..இள.பக்.56)

ஆசிரியர் (TEACHER)---------------------------------------- = பட்.169,

ஆடகன் (Player)--------------------------------------= (வே.சொ..76)

ஆடல் (INNINGS)--------------------=  கலி.140:14, பரி.7:17, 10:56,

ஆடு ( மேஷ இராசி )--------------------------------=-புறம்.229, 371

ஆடுகளம் (PLAY GROUND)---- = புறம்.28, குறு.31. அக.364:3.

ஆடுநர் (PLAYER)--------------------------------------------- = பதி.17:6.

ஆடுமகள்.( WOMAN PLAYER)-----------------------------=குறு.105.

ஆடை (CLOTH)------------------------------------------------= பரி.21:62

ஆட்டாளி (Captain)----------------------------------= (வே.சொ..76)

ஆட்டை (Innings)------------------------------------= (வே.சொ..76)

ஆண்டவன் (சாமி-------------------------------------= (..பக்.85)

ஆதன் (ஆன்மா)-----------------------------------= (வே.சொ..05)

ஆதன் (ஆன்)---------------------------------------------- (..பக்.04)

ஆதன் (ஜீவாத்துமா)----------------------------------- (..பக்.91)

ஆம்பல் (அல்லி)-----------------------------------= (வே.சொ..03)

ஆம்பி (காளான்) --------------------------------=(வே.சொ..120)

ஆம்புடை (உபாயம்) --------------------------=(வே.சொ..229)

ஆயர் (INSPECTOR) : ----------------------------=

ஆய் (MOTHER)------- = பக்.1.சூடாமணி நிகண்டி (இளஞ்)

ஆய் --------------------= அன்னை (சூடா.உரை.இளஞ்.பக்.01)

ஆய்தம்  / ஆயுதம்.--------------------------= (சொ...பக்.63)

ஆர + ஆய் = ஆராய்------------------------= (சொ...பக்.82)

ஆர்கையகம் (SNACK BAR)--------------------------- = புறம்.391

ஆர்பதம் (FOOD) ----------------------------------------------=குறு.83.

ஆர்வலர் (இரசிகர்)= புறம்.12, 390, திரு.93, 211. பரி.4:2, 4:70,

ஆலாய்ப் பறத்தல் --------------------------=(சொ...பக்.08)

ஆவணம் (தெரு) -----------= பட்.158, அக.122:3, பதிற்.68:10,

ஆவாயிரம்-(கோ சகஸ்ரம்)--------------------- (..பக்.113)

ஆவியம்--------------------------------------------= GAS (..பக்.18)

ஆள்வினை (MAN POWER)-------------= கலி.16:22, அக.279:8.

ஆறலைக் கள்வர்  (வழிப்பறித் திருடர்)--------- = பொரு.21.

ஆறிதழி, அல்கிடம்--------= சுவாதிட்டானம் (..பக்.180)

ஆறு (வழி) ------------------------------------------=(சொ...பக்.18

ஆனைமுகவம்----------------= காணபத்தியம் (..பக்.108)

ஆனைமுகவன்---------------------= விநாயகன் (..பக்.77)

ஆன்மையூர்-----------------------------------= ஆம்பூர் (..பக்.28)

--------------------------------------------------------------------------------

குறுக்க விளக்கம்:

சொ.ஆ.க = சொல்லாராய்சிக் காட்டுரைகள் (பாவாணர்)

வே.சொ.க = வேர்ச் சொற் கட்டுரைகள் (பாவாணர்)

த.ம = தமிழர் மதம் நூல் (பாவாணர்)

அகராதி = தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி

ச.கா.த.வா=  சங்க காலத் தமிழர் வாழ்வு நூல்

குறி = குறிஞ்சிப்பாட்டு

குறு = குறுந்தொகை

சிலப் = சிலப்பதிகாரம்.

சிறு = சிறுபாணாற்றுப்படை

தொல் = தொல்காப்பியம்

நற் = நற்றிணை

நெடு = நெடுநல்வாடை

பட்டி = பட்டினப்பாலை

பதி = பதிற்றுப்பத்து

பரி = பரிபாடல்

புறம் = புறநானூறு

பெரு = பெரும்பாணாற்றுப்படை

பொரு = பொருநராற்றுப்படை.

மது = மதுரைக்காஞ்சி.

மலை = மலைபடுகடாம்

முரு = திருமுருகாற்றுப்படை

முல் = முல்லைப்பாட்டு

-------------------------------------------------------------------------------------

ஆக்கம் + இடுகை,

வை.வேதரெத்தினம்,

(maraimani2021@gmail.com)

ஆட்சியர்,

“பாவாணர் தமிழ்” வலைப்பூ,

[திருவள்ளுவராண்டு: 2053, துலை (ஐப்பசி) 30]

{16-11-2022}

-------------------------------------------------------------------------------------