பாவாணர் திரட்டித் தந்த புதையல் !

புதன், 16 நவம்பர், 2022

அ ... வரிசைச் சொற்கள் - (துளி 01)

   அகத்தியம் (அவசியம் )---------------=(சொ...பக்.14, 81)

அகத்தீடு------------------------------------= (REFILL) (அகரமுதலி)

அகப்பணி------------------------ = (HOUSE-WIFE) (அகரமுதலி)

அகப்பை (அகழ்ப்பை)-------------------------= (வே.சொ..90)

அகலறை (DRAWING HALL)------------------------------=(குறி.98,)

அகலிகை----------------------------------------------------= (பரி.19:50)

அகவில்(உட்குழிந்த) (CONCAVE)---------------------= (முல்.24)

அகவை ( வயது)------------------------------= (சொ...பக்.83)

அகழி (தோண்டிய நீர்நிலை)---------------= (வே.சொ..89)

அகழி (MOAT) ------------------------------------=புற.18:10, 21:2, 37:7)

அக்க மாலை------------- = உருத்ராட்ச மாலை (..பக்.43)

அக்காரம்=சருக்கரை--------------------------=(வே.சொ..240)

அக்கை---------------------------= (ELDER SISTER) (அகரமுதலி)

அங்காடி பாரித்தல் (நிறைத்தல்)-----= (சொ...பக்.12)

அங்காடி(BAZAAR)------------= (பரி.திர.2:9, மது.544, நற்.258)

அசதி (களைப்பு) -----------------------------------=(வே.சொ..73)

அடி புதை அரணம் (SHOE)-----------------------------= (பெரு.69)

அடிமணை---------------------------------= (PEDAL) (அகரமுதலி)

அடியார்க்கு நல்லான்----------------= பக்தவத்சலம் (பக்.83)

அடுகலம் (UTENZIL) -------------------------------------=(புறம்.32:1)

அடையவளைந்தான் (கோயிலின் புறச்சுற்று மதில்)-= (சொ...பக்.83

அட்டாலை (LOFT) --------------------------------------=(அகரமுதலி)

அட்டில் (KITCHEN)----------------------------= பட்.43, 262, நற்.120:9

அணங்கு (மோகினி)-------------------------------------= (பக்77)

அணிகம் (VEHICLE) -------------------------------------=அகரமுதலி

அணிகம் (வாகனம்)--------------------------------=(..பக்.45)

அணிகலன்கள் பட்டியல்(Jewelleries)-----=பக்.85 .கா..வா.

அணியம் (ஆயத்தம்)-------------------------------= (வே.சொ..04)

அண்ணன் (மேலோன்) ---------------------------=(வே.சொ..34)

அண்ணாமலை (திருவண்ணாமலை)-----(வே.சொ..61)

அண்ணாவி (விளையாட்டுத் தலைவன்)-(வே.சொ..34)

அதிகரி --------------------------------------------------=(வே.சொ..189)

அதிகாரம்-----------------------------------------------= (வே.சொ..189)

அதிகாரி------------------------------------------------= (வே.சொ..189)

அதியமான்------------------------------------------------------= (புறம் 101)

அதுக்கு (கலநெளிவு) --------------------------------=(வே.சொ..84)

அத்தாட்சி (மெய்ப்பிக்கும் கையெழுத்து)---(சொ...பக்.42)

அந்தி (THREE ROADS JUNCTION)----------------= (சிலப்.2:14:113)

அமர்தல் (விளக்கு அணைதல்)---------------= (வே.சொ..04)

அமளி (BED)-------------------------= குறு.30:5, பரி.10:34, பெரு.252.

அமிழ்தம் (அமிர்தம்) ----------------=(சூடா.உரை.இளஞ்.பக்.81)

அமைதி வாரி (PACIFIC OCEAN)---------------------= (..பக்.33)

அம் + காளி + அம்மை =அங்காளம்மை-----(வே.சொ..121)

அம்பல் (மறைவாய்ப் பழி பேசுதல்----------= (வே.சொ..05)

அம்மையப்பன் (சாம்பசிவன்)---------------------= (..பக்.83)

அயிலகம் (MESS) ------------------------------------------------= புறம்.399

அரங்கநம்பி (ரங்கநாதன்)-------------------------= (..பக்.85)

அரங்கம் (STAGE)------------------------------------------------= பரி.8:109

அரங்கன் (ரங்கன்)------------------------------------= (..பக்.85)

அரணம் (செருப்பு) (CHAPEL)------------------------------= அகராதி

அரத்த நிறம் (BLOOD COLOUR)---------------------= (சிலப்:2:14:86)

அரத்தம் (குருதி)----------------------------------------= (வே.சொ..61)

அரம் (FILE)-------------------------------------------------= (வே.சொ..08)

அரம்பம்------------------------------------------------------= (வே.சொ..08)

அரவணையன் (சேஷசாயி)------------------------= (..பக்.83)

அரன் = அழிப்பவன்) (சிவன்) --------------------------=(..பக்74)

அராவ ஆண்டகை (ராவ்பஹதூர்)--------------= (..பக்.122)

அராவுதல்(FILING)-------------------------------------= (வே.சொ..280) 

அரி (மென்மை)-----------------------------------------= (வே.சொ..12)

அரிஞர் (CUTTER)------------------------------ = புறம்.348:1, பதி..19:22,

அரிநர் (CROP CUTTER)------------------------------------------ = மது.110.

அரியரன் (ஹரிஹரன்)-------------------------------= (..பக்77)

அருணமலை (செம்மலை) -----------------------=(வே.சொ..61)

அருணமலை (அருணாசலம்)------------------------=(..பக்.85)

அலக்கு (துறட்டுக் கோல்)------------------------= (வே.சொ..69)

அலசடி (சஞ்சலம்) )---------------------------------=(வே.சொ..228)

அலமலரல் (கலங்குதல்)-------------------------------------- = குறு.43.

அலர் (வெளிப்படையாய்ப் பழி பேசுதல்)-= (சொ...பக்.08)

அலுப்பு (களைப்பு)------------------------------------=(வே.சொ..70)

அலுவல் (உடல் தளரச் செய்யும் வேலை)-= (வே.சொ..70)

அல்லங்காடி (Evening Bazaar)-------------------------------- = மது.544.

அவலம் (கேடு)------------------------------------------------- = புறம்.253.

அவலும் மிசையும் (DITCH & CREST--------------------- =மது.240.

அவிப்பு (நிர்வாணம்)------------------------------------=( ..பக் 183)

அவிழ்ப்பதம் (சோறு)--------------------------------------- =பொரு.112.

அழகம்மை (அபிராமி)-----------------------------------= (த.ம.பக்.84)

அழல் (கார்த்திகை மீன்)---------------------------------- = புறம்.229.

அளபெடை ----------------------------------------------=(வே.சொ..108)

அளவி (அளக்கும் கருவி)-------------------------= (வே.சொ..108)

அறக்கூழ்ச்சாலை (சத்திரம்)------------=பக்.100 ச. கா. வா.

அறங்கடை---------------------------------------= பாவம் (..பக்.179)

அறங்கூறவையம் (JUDICIAL COURT)-----= சில.புகா.இந்.135)

அறங்கூறு அவையம் (JUDICIALCOURT)= .50. .கா..வாமது.492.

அறப்பயன் (புண்ணியம்)-----------------------------= (..பக்.179)

அறிதுயில் (CONCIOUS OF THE OUTER WORLD DURING SLEEP)(யோக நித்திரை)= பரி. 13:29,

அறிவம் (வித்)---------------------------------------------= (..பக்.103)

அறுநிலைக்களம் (சடாதரம்)----------------------= (..பக்.180)

அற்சிரம் (முன்பனிக் காலம்)------------ = குறு.82., நற்.86:4, 312:5.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

குறுக்க விளக்கம்:

சொ.ஆ.க = சொல்லாராய்சிக் காட்டுரைகள் (பாவாணர்)

வே.சொ.க = வேர்ச் சொற் கட்டுரைகள் (பாவாணர்)

த.ம = தமிழர் மதம் நூல் (பாவாணர்)

அகராதி = தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி

ச.கா.த.வா=  சங்க காலத் தமிழர் வாழ்வு நூல்

குறி = குறிஞ்சிப்பாட்டு

குறு = குறுந்தொகை

சிலப் = சிலப்பதிகாரம்.

சிறு = சிறுபாணாற்றுப்படை

தொல் = தொல்காப்பியம்

நற் = நற்றிணை

நெடு = நெடுநல்வாடை

பட்டி = பட்டினப்பாலை

பதி = பதிற்றுப்பத்து

பரி = பரிபாடல்

புறம் = புறநானூறு

பெரு = பெரும்பாணாற்றுப்படை

பொரு = பொருநராற்றுப்படை.

மது = மதுரைக்காஞ்சி.

மலை = மலைபடுகடாம்

முரு = திருமுருகாற்றுப்படை

முல் = முல்லைப்பாட்டு

-------------------------------------------------------------------------------------

ஆக்கம் + இடுகை,

வை.வேதரெத்தினம்,

(maraimani2021@gmail.com)

ஆட்சியர்,

“பாவாணர் தமிழ்” வலைப்பூ,

[திருவள்ளுவராண்டு: 2053, துலை (ஐப்பசி) 30]

{16-11-2022}

-------------------------------------------------------------------------------------


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக